Тэмцээний мэдээлэл: 3 чек 2008-12-13T20:00:00+02:00

(Оройтсон бүртгэл идэвхитэй: 10 Минут)

Тэмцээний дүн: https://www.vint.ee/mn-mn/tournament/result/12/

Зохион байгуулагч
Vint.ee
Цагийн хяналт
3 минут + 2 секунд
Коэфциент
Прогресс
Рэйтингийн өөрчлөлт
Үгүй
Тодорхойлолт
Vint.ee ametlik turniir
Өрөгийн тоо
11
Өрөг хоорондын хугацаа
30 Секунд