Тэмцээний мэдээлэл: Энтропи 2020-07-28T19:00:00+03:00

Оройтсон бүртгэл идэвхитэй: 10 Минут

Тэмцээний дүн: https://www.vint.ee/mn-mn/tournament/result/163100/

Зохион байгуулагч
Vint.ee
Цагийн хяналт
15 минут + 0 секунд
Коэфциент
Прогресс
Рэйтингийн өөрчлөлт
Тийм
Тодорхойлолт
Entropy summer tournament series.
Өрөгийн тоо
4
Өрөг хоорондын хугацаа
30 Секунд