Тэмцээний мэдээлэл: Отелло 2020-08-08T17:30:00+03:00

(Оройтсон бүртгэл идэвхитэй: 0 Минут)

Тэмцээний дүн: https://www.vint.ee/mn-mn/tournament/result/164827/

Зохион байгуулагч
fantunes
Цагийн хяналт
12 минут + 0 секунд
Коэфциент
Прогресс
Рэйтингийн өөрчлөлт
Тийм
Тодорхойлолт
MSO 2020 Othello tournament. This tournament is part of the 2020 Pentamind World Championships. Register here https://msoworld.com/events-woo-ev-products/
Өрөгийн тоо
7
Өрөг хоорондын хугацаа
30 Секунд