Тэмцээний мэдээлэл: Энтропи 2020-08-16T17:30:00+03:00

Оройтсон бүртгэл идэвхитэй: 0 Минут

Тэмцээний дүн: https://www.vint.ee/mn-mn/tournament/result/164828/

Зохион байгуулагч
fantunes
Цагийн хяналт
12 минут + 0 секунд
Коэфциент
Бүтэн транкэтэд Бухголц
Рэйтингийн өөрчлөлт
Тийм
Тодорхойлолт
MSO 2020 Entropy tournament. The tournament is part of 2020 Pentamind World Championships. Register here https://msoworld.com/events-woo-ev-products/
Өрөгийн тоо
7
Өрөг хоорондын хугацаа
30 Секунд