Тэмцээний мэдээлэл: рэнзү 2020-08-04T08:30:00+03:00

Хаалттай тэмцээн
(Оройтсон бүртгэл идэвхитэй: 540 Минут)

Тэмцээний дүн: https://www.vint.ee/mn-mn/tournament/result/165438/

Зохион байгуулагч
ants
Цагийн хяналт
30 минут + 15 секунд
Коэфциент
Бүтэн транкэтэд Бухголц
Рэйтингийн өөрчлөлт
Тийм
Тодорхойлолт
WORLD YOUTH RENJU CUP 2020, gr. D (BOYS TILL 11)
Өрөгийн тоо
9
Өрөг хоорондын хугацаа
30 Секунд
Өрөг эхлэх хугацаа
2. Тойрог: 2020-08-04 10:30
3. Тойрог: 2020-08-04 13:00
4. Тойрог: 2020-08-05 08:30
5. Тойрог: 2020-08-05 10:30
6. Тойрог: 2020-08-05 13:00
7. Тойрог: 2020-08-06 08:30
8. Тойрог: 2020-08-06 10:30
9. Тойрог: 2020-08-06 13:00
Урьдчилж бүртгүүлсэн хэрэглэгчид: