Тэмцээний мэдээлэл: Орос даам 2021-03-09T13:30:00+02:00

Хаалттай тэмцээн
(Оройтсон бүртгэл идэвхитэй: 30 Минут)

Тэмцээний дүн: https://www.vint.ee/mn-mn/tournament/result/166788/

Зохион байгуулагч
Meikop
Цагийн хяналт
5 минут + 2 секунд
Коэфциент
Бүтэн транкэтэд Бухголц
Рэйтингийн өөрчлөлт
Тийм
Тодорхойлолт
Mõttespordi olümpiaadi III etapp - põhikool (5. - 9. klass)
Өрөгийн тоо
11
Өрөг хоорондын хугацаа
30 Секунд
Урьдчилж бүртгүүлсэн хэрэглэгчид: