Тэмцээний мэдээлэл: рэнзү 2020-10-10T10:00:00+03:00

(Оройтсон бүртгэл идэвхитэй: 540 Минут)

Тэмцээний дүн: https://www.vint.ee/mn-mn/tournament/result/168683/

Зохион байгуулагч
ants
Цагийн хяналт
30 минут + 5 секунд
Коэфциент
Бүтэн транкэтэд Бухголц
Рэйтингийн өөрчлөлт
Тийм
Тодорхойлолт
This tournament is part of great Chinese competition. All renju fans despite of playing level are welcome!
Өрөгийн тоо
7
Өрөг хоорондын хугацаа
30 Секунд
Өрөг эхлэх хугацаа
2. Тойрог: 2020-10-10 11:30
3. Тойрог: 2020-10-10 13:00
4. Тойрог: 2020-10-10 15:00
5. Тойрог: 2020-10-11 10:00
6. Тойрог: 2020-10-11 11:30
7. Тойрог: 2020-10-11 13:30