Тэмцээний мэдээлэл: Дурак 2020-10-23T13:27:00+03:00

(Оройтсон бүртгэл идэвхитэй: 540 Минут)

Тэмцээний дүн: https://www.vint.ee/mn-mn/tournament/result/169074/

Зохион байгуулагч
martenp
Цагийн хяналт
5 минут + 2 секунд
Коэфциент
Прогресс
Рэйтингийн өөрчлөлт
Тийм
Өрөгийн тоо
11 (*Нэмэгдсэн өрөг)
Өрөг хоорондын хугацаа
5 Секунд