Тэмцээний мэдээлэл: рэнзү 2020-10-23T09:30:00+03:00

(Оройтсон бүртгэл идэвхитэй: 0 Минут)

Тэмцээний дүн: https://www.vint.ee/mn-mn/tournament/result/169126/

Зохион байгуулагч
sai2020
Цагийн хяналт
3 минут + 2 секунд
Коэфциент
Прогресс
Рэйтингийн өөрчлөлт
Тийм
Тодорхойлолт
MACAU PUICHING RENJU COMPETITION
Өрөгийн тоо
9
Өрөг хоорондын хугацаа
5 Секунд