Тэмцээний мэдээлэл: рэнзү 2020-11-21T14:00:00+02:00

(Оройтсон бүртгэл идэвхитэй: 0 Минут)

Тэмцээний дүн: https://www.vint.ee/mn-mn/tournament/result/171035/

Зохион байгуулагч
sai2020
Цагийн хяналт
3 минут + 2 секунд
Коэфциент
Прогресс
Рэйтингийн өөрчлөлт
Тийм
Тодорхойлолт
培正測試賽
Өрөгийн тоо
7
Өрөг хоорондын хугацаа
5 Секунд