Тэмцээний мэдээлэл: рэнзү 2020-11-22T14:00:00+02:00

(Оройтсон бүртгэл идэвхитэй: 0 Минут)

Тэмцээний дүн: https://www.vint.ee/mn-mn/tournament/result/171062/

Зохион байгуулагч
sai2020
Цагийн хяналт
5 минут + 2 секунд
Коэфциент
Прогресс
Рэйтингийн өөрчлөлт
Тийм
Тодорхойлолт
培正練習賽-2
Өрөгийн тоо
7
Өрөг хоорондын хугацаа
5 Секунд