Тэмцээний мэдээлэл: Дурак пасс 2011-03-01T11:56:00+02:00

(Оройтсон бүртгэл идэвхитэй: 10 Минут)

Тэмцээний дүн: https://www.vint.ee/mn-mn/tournament/result/17252/

Зохион байгуулагч
kats555
Цагийн хяналт
2 минут + 2 секунд
Коэфциент
Прогресс
Рэйтингийн өөрчлөлт
Үгүй
Өрөгийн тоо
11
Өрөг хоорондын хугацаа
30 Секунд