Тэмцээний мэдээлэл: Энтропи 2021-02-23T19:49:00+02:00

Оройтсон бүртгэл идэвхитэй: 10 Минут

Тэмцээний дүн: https://www.vint.ee/mn-mn/tournament/result/173758/

Зохион байгуулагч
orast
Цагийн хяналт
3 минут + 2 секунд
Коэфциент
Прогресс
Рэйтингийн өөрчлөлт
Тийм
Өрөгийн тоо
11
Өрөг хоорондын хугацаа
5 Секунд