Тэмцээний мэдээлэл: рэнзү 2021-01-16T14:00:00+02:00

(Оройтсон бүртгэл идэвхитэй: 540 Минут)

Тэмцээний дүн: https://www.vint.ee/mn-mn/tournament/result/173918/

Зохион байгуулагч
Vint.ee
Цагийн хяналт
3 минут + 3 секунд
Коэфциент
Бүтэн транкэтэд Бухголц
Рэйтингийн өөрчлөлт
Тийм
Тодорхойлолт
11 vooru, ajakontroll 3min+3sek
Өрөгийн тоо
11
Өрөг хоорондын хугацаа
5 Секунд