Тэмцээний мэдээлэл: рэнзү 2021-01-14T04:55:00+02:00

(Оройтсон бүртгэл идэвхитэй: 0 Минут)

Тэмцээний дүн: https://www.vint.ee/mn-mn/tournament/result/174217/

Зохион байгуулагч
sai2020
Цагийн хяналт
3 минут + 0 секунд
Коэфциент
Прогресс
Рэйтингийн өөрчлөлт
Тийм
Тодорхойлолт
PUICHING-P4A-2021
Өрөгийн тоо
5
Өрөг хоорондын хугацаа
5 Секунд