Тэмцээний мэдээлэл: шатар 2021-03-12T10:00:00+02:00

Хаалттай тэмцээн
Оройтсон бүртгэл идэвхитэй: 10 Минут

Тэмцээний дүн: https://www.vint.ee/mn-mn/tournament/result/176478/

Зохион байгуулагч
Meikop
Цагийн хяналт
10 минут + 3 секунд
Коэфциент
Бүтэн транкэтэд Бухголц
Рэйтингийн өөрчлөлт
Тийм
Тодорхойлолт
Jõustruktuuride 2021. aasta maleturniir
Өрөгийн тоо
7
Өрөг хоорондын хугацаа
120 Секунд
Урьдчилж бүртгүүлсэн хэрэглэгчид: