Тэмцээний мэдээлэл: өгдөг даам 2021-02-26T22:00:00+02:00

(Оройтсон бүртгэл идэвхитэй: 10 Минут)

Тэмцээний дүн: https://www.vint.ee/mn-mn/tournament/result/177024/

Зохион байгуулагч
uduputukas
Цагийн хяналт
3 минут + 2 секунд
Коэфциент
Бүтэн транкэтэд Бухголц
Рэйтингийн өөрчлөлт
Тийм
Өрөгийн тоо
8 (*Нэмэгдсэн өрөг)
Өрөг хоорондын хугацаа
60 Секунд