Тэмцээний мэдээлэл: FMJD олон улсын даам 2021-08-04T14:00:00+03:00

Хаалттай тэмцээн
Оройтсон бүртгэл идэвхитэй: 30 Минут

Тэмцээний дүн: https://www.vint.ee/mn-mn/tournament/result/184728/

Зохион байгуулагч
EDC
Цагийн хяналт
12 минут + 5 секунд
Коэфциент
Бүтэн транкэтэд Бухголц
Рэйтингийн өөрчлөлт
Үгүй
Тодорхойлолт
2nd European Youth Online Cup - RAPID - U26 BOYS
Өрөгийн тоо
9
Өрөг хоорондын хугацаа
600 Секунд
Урьдчилж бүртгүүлсэн хэрэглэгчид: