Тэмцээний мэдээлэл: WOF Отелло 2021-08-01T15:00:00+03:00

Хаалттай тэмцээн
Оройтсон бүртгэл идэвхитэй: 0 Минут

Тэмцээний дүн: https://www.vint.ee/mn-mn/tournament/result/184776/

Зохион байгуулагч
WOF-TeamAdmin
Цагийн хяналт
20 минут + 0 секунд
Коэфциент
Прогресс
Рэйтингийн өөрчлөлт
Тийм
Тодорхойлолт
WOF Othello Team Masters 2021: India vs. Singapore. Welcome to see the match!
багийн бүрэлдэхүүн
4
Өрөг хоорондын хугацаа
300 Секунд
баг 1
Team India
баг 2
Team Singapore