Тэмцээний мэдээлэл: Орос даам 2021-08-09T14:00:00+03:00

Оройтсон бүртгэл идэвхитэй: 10 Минут

Тэмцээний дүн: https://www.vint.ee/mn-mn/tournament/result/185291/

Зохион байгуулагч
Vint.ee
Цагийн хяналт
3 минут + 2 секунд
Коэфциент
Бүтэн транкэтэд Бухголц
Рэйтингийн өөрчлөлт
Тийм
Тодорхойлолт
Üks, kaks ja kabesse!
Өрөгийн тоо
8
Өрөг хоорондын хугацаа
30 Секунд