Тэмцээний мэдээлэл: WOF Отелло 2021-08-15T09:40:00+03:00

Хаалттай тэмцээн
Оройтсон бүртгэл идэвхитэй: 0 Минут

Тэмцээний дүн: https://www.vint.ee/mn-mn/tournament/result/185389/

Зохион байгуулагч
WOF-TeamAdmin
Цагийн хяналт
20 минут + 0 секунд
Коэфциент
Прогресс
Рэйтингийн өөрчлөлт
Тийм
Тодорхойлолт
WOF Othello Team Masters 2021: Mongolia vs. Viet Nam Welcome to see the match!
багийн бүрэлдэхүүн
4
Өрөг хоорондын хугацаа
300 Секунд
баг 1
Team Mongolia
баг 2
Team Vietnam