Тэмцээний мэдээлэл: WOF Отелло 2021-11-12T15:30:00+02:00

Хаалттай тэмцээн
Оройтсон бүртгэл идэвхитэй: 0 Минут

Тэмцээний дүн: https://www.vint.ee/mn-mn/tournament/result/188804/

Зохион байгуулагч
WOF-TeamAdmin
Цагийн хяналт
30 минут + 0 секунд
Коэфциент
Прогресс
Рэйтингийн өөрчлөлт
Тийм
Тодорхойлолт
WOTM Quarter final 1! China vs. Iran
багийн бүрэлдэхүүн
4
Өрөг хоорондын хугацаа
300 Секунд
баг 1
Team China
баг 2
Team Iran