Тэмцээний мэдээлэл: Свап гомоку 2024-02-10T16:30:00+02:00

Оройтсон бүртгэл идэвхитэй: 10 Минут

Тэмцээний дүн: https://www.vint.ee/mn-mn/tournament/result/220260/

Зохион байгуулагч
Nuffu
Цагийн хяналт
5 минут + 3 секунд
Коэфциент
Бүтэн транкэтэд Бухголц
Рэйтингийн өөрчлөлт
Тийм
Өрөгийн тоо
9
Өрөг хоорондын хугацаа
60 Секунд