Тэмцээний мэдээлэл: Дурак пасс 2014-10-31T22:30:00+02:00

(Оройтсон бүртгэл идэвхитэй: 10 Минут)

Тэмцээний дүн: https://www.vint.ee/mn-mn/tournament/result/46357/

Зохион байгуулагч
Vint.ee
Цагийн хяналт
2 минут + 2 секунд
Коэфциент
Прогресс
Рэйтингийн өөрчлөлт
Үгүй
Тодорхойлолт
Vint.ee VIP Freeroll. Parimatele auhinnad!
Өрөгийн тоо
11
Өрөг хоорондын хугацаа
30 Секунд