Тэмцээний мэдээлэл: Энтропи 2015-11-19T20:00:00+02:00

(Оройтсон бүртгэл идэвхитэй: 10 Минут)

Тэмцээний дүн: https://www.vint.ee/mn-mn/tournament/result/59722/

Зохион байгуулагч
Meikop
Цагийн хяналт
5 минут + 2 секунд
Коэфциент
Прогресс
Рэйтингийн өөрчлөлт
Тийм
Тодорхойлолт
"Võida tasuta krediiti" turniirisari
Өрөгийн тоо
7
Өрөг хоорондын хугацаа
30 Секунд