Тэмцээний мэдээлэл: рэнзү 2009-04-02T20:00:00+03:00

(Оройтсон бүртгэл идэвхитэй: 10 Минут)

Тэмцээний дүн: https://www.vint.ee/mn-mn/tournament/result/80/

Зохион байгуулагч
Vint.ee
Цагийн хяналт
5 минут + 0 секунд
Коэфциент
Прогресс
Рэйтингийн өөрчлөлт
Үгүй
Тодорхойлолт
Vint.ee ametlik turniir
Өрөгийн тоо
11
Өрөг хоорондын хугацаа
30 Секунд