Хэрэглэгчийн poffic Коннэкт 4 тоглолт Тоглосон тоглогч Rauno1003

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
4 3 1 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Коннэкт 4 poffic Rauno1003 2017-12-04T15:51:49+02:00 00:06:14 -25 25 28 Нээлттэй
Коннэкт 4 Rauno1003 poffic 2017-12-04T15:46:20+02:00 00:05:10 -17 17 34 Нээлттэй
Коннэкт 4 Rauno1003 poffic 2017-12-04T15:45:02+02:00 00:00:55 -19 19 14 Нээлттэй
Коннэкт 4 poffic Rauno1003 2017-12-04T15:43:17+02:00 00:01:33 20 -20 13 Нээлттэй