Хэрэглэгчийн poffic Коннэкт 4 тоглолт Тоглосон тоглогч raits

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
10 6 4 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Коннэкт 4 raits poffic 2009-12-29T11:06:45+02:00 00:05:20 -25 25 38 Нээлттэй
Коннэкт 4 raits poffic 2009-12-29T11:15:48+02:00 00:04:02 -22 22 26 Нээлттэй
Коннэкт 4 raits poffic 2009-12-29T11:02:50+02:00 00:03:41 -26 26 28 Нээлттэй
Коннэкт 4 raits poffic 2009-12-29T11:12:15+02:00 00:03:23 -23 23 38 Нээлттэй
Коннэкт 4 raits poffic 2009-12-29T11:22:53+02:00 00:03:00 21 -21 35 Нээлттэй
Коннэкт 4 raits poffic 2009-12-29T11:20:16+02:00 00:02:28 -21 21 28 Нээлттэй
Коннэкт 4 raits poffic 2009-12-29T11:27:52+02:00 00:02:13 21 -21 17 Нээлттэй
Коннэкт 4 raits poffic 2009-12-29T11:01:03+02:00 00:01:24 17 -17 11 Нээлттэй
Коннэкт 4 raits poffic 2009-12-29T11:26:09+02:00 00:01:24 -21 21 18 Нээлттэй
Коннэкт 4 raits poffic 2009-12-29T11:30:21+02:00 00:01:11 21 -21 13 Нээлттэй