Хэрэглэгчийн SergAndreev Гомоку тоглолт Тоглосон тоглогч algore

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
7 7 0 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Гомоку algore SergAndreev 2022-01-06T17:57:23+02:00 00:00:24 -9 9 11 Нээлттэй
Гомоку SergAndreev algore 2022-01-06T17:55:27+02:00 00:01:53 9 -9 28 Нээлттэй
Гомоку algore SergAndreev 2022-01-06T17:52:54+02:00 00:02:29 -10 10 29 Нээлттэй
Гомоку SergAndreev algore 2022-01-06T17:51:24+02:00 00:01:28 10 -10 22 Нээлттэй
Гомоку algore SergAndreev 2022-01-06T17:50:08+02:00 00:01:11 -11 11 19 Нээлттэй
Гомоку SergAndreev algore 2022-01-06T17:46:12+02:00 00:03:53 11 -11 34 Нээлттэй
Гомоку algore SergAndreev 2022-01-06T17:43:28+02:00 00:02:42 -12 12 33 Нээлттэй