Thông tin giải đấu: Entropy 2020-08-16T17:30:00+03:00

Đăng ký muộn được kích hoạt: 0 Phút

Kết quả giải đấu: https://www.vint.ee/vi-vn/tournament/result/164828/

Người tổ chức
fantunes
Kiểm soát thời gian
12 phút + 0 giây
Hệ số
Full-truncated Buhholz
Thay đổi rating
Mô tả
MSO 2020 Entropy tournament. The tournament is part of 2020 Pentamind World Championships. Register here https://msoworld.com/events-woo-ev-products/
Số vòng
7
Thời gian giữa các vòng
30 Giây