Thông tin giải đấu: Cờ đam Quốc Tế FMJD 2021-08-03T14:00:00+03:00

Giải đấu đóng
Đăng ký muộn được kích hoạt: 30 Phút

Kết quả giải đấu: https://www.vint.ee/vi-vn/tournament/result/184723/

Người tổ chức
EDC
Kiểm soát thời gian
5 phút + 5 giây
Hệ số
Full-truncated Buhholz
Thay đổi rating
Không
Mô tả
2nd European Youth Online Cup - BLITZ - U13 GIRLS
Số vòng
9
Thời gian giữa các vòng
300 Giây
Người dùng đã đăng ký trước: