Thông tin giải đấu: WOF Othello 2021-08-01T15:00:00+03:00

Giải đấu đóng
Đăng ký muộn được kích hoạt: 0 Phút

Kết quả giải đấu: https://www.vint.ee/vi-vn/tournament/result/184776/

Người tổ chức
WOF-TeamAdmin
Kiểm soát thời gian
20 phút + 0 giây
Hệ số
Tiến triển
Thay đổi rating
Mô tả
WOF Othello Team Masters 2021: India vs. Singapore. Welcome to see the match!
Kích thước đội
4
Thời gian giữa các vòng
300 Giây
Đội 1
Team India
Đội 2
Team Singapore