Thông tin giải đấu: Sudoku (Dễ) 2022-06-04T16:00:00+03:00

Đăng ký muộn được kích hoạt: 10 Phút

Kết quả giải đấu: https://www.vint.ee/vi-vn/tournament/result/196647/

Người tổ chức
Vint.ee
Kiểm soát thời gian
100 phút
Thay đổi rating
Số vòng
8