Thông tin giải đấu: Swap Gomoku 2024-02-10T16:30:00+02:00

Đăng ký muộn được kích hoạt: 10 Phút

Kết quả giải đấu: https://www.vint.ee/vi-vn/tournament/result/220260/

Người tổ chức
Nuffu
Kiểm soát thời gian
5 phút + 3 giây
Hệ số
Full-truncated Buhholz
Thay đổi rating
Số vòng
9
Thời gian giữa các vòng
60 Giây