Thông tin giải đấu: Entropy 2024-02-18T16:30:00+02:00

Đăng ký muộn được kích hoạt: 15 Phút

Kết quả giải đấu: https://www.vint.ee/vi-vn/tournament/result/220624/

Người tổ chức
Nuffu
Kiểm soát thời gian
12 phút + 0 giây
Hệ số
Full-truncated Buhholz
Thay đổi rating
Số vòng
7
Thời gian giữa các vòng
60 Giây