Tinasilm

详细的用户资料仅对登录用户可见

游戏结果

游戏 等级分 排名 游戏数目 比赛数量    
德州扑克 20383 - 1154 340 196 618 0
国际象棋 2571 - 1099 595 125 379 18
Saskop 2494 - 2069 1089 155 825 4
五目五子棋 2210 - 160 117 0 43 0
Thousand 2183 - 217 77 84 56 6
俄罗斯跳棋 2161 - 718 317 152 249 1
Double up 1699 - 175 160 0 15 4
Blocking 1685 - 69 41 4 24 0
Bismarck 1657 - 75 23 35 17 2
国际跳棋 1506 - 7 4 2 1 1
巴西跳棋 1450 - 14 7 0 7 2
费舍尔制国际象棋 1421 - 1 1 0 0 0
Gentelman 1400 - 1 1 0 0 0
数独 1398 - 3 2 0 1 0
允许pass的杜拉克 1369 - 16 6 0 10 0
多人杜拉克 1356 - 1 0 0 1 0

数独记录

解决的数独数目 平均解决时间 最佳时间
数独 9x9
困难 1 14:50 14:50