ukugross

详细的用户资料仅对登录用户可见

游戏结果

游戏 等级分 排名 游戏数目 比赛数量    
五目五子棋 2376 - 104 69 3 32 4
国际象棋 1765 - 30 20 4 6 3
数独 1713 - 23 17 0 6 3
俄罗斯跳棋 1564 - 27 15 3 9 2
四子棋 1423 - 1 1 0 0 0
Double up 1400 - 1 0 0 1 0
多人杜拉克 1400 - 4 4 0 0 0
黑白棋 1390 - 3 1 0 2 1
Drawing 1384 - 24 3 8 13 0
填字游戏 1348 83 23 8 0 15 0
允许pass的杜拉克 1342 79 37 16 0 21 0

数独记录

解决的数独数目 平均解决时间 最佳时间
数独 9x9
中等 4 08:45 04:13
简单 5 06:39 03:31
数独 6x6
中等 4 04:49 03:08
简单 2 02:36 01:25
数独 9x9对角线
简单 2 12:52 09:32