Тэмцээний мэдээлэл: FMJD олон улсын даам 2020-08-04T14:00:00+03:00

Хаалттай тэмцээн
(Оройтсон бүртгэл идэвхитэй: 30 Минут)

Тэмцээний дүн: https://www.vint.ee/mn-mn/tournament/result/165300/

Зохион байгуулагч
EDC
Цагийн хяналт
12 минут + 5 секунд
Коэфциент
Бүтэн транкэтэд Бухголц
Рэйтингийн өөрчлөлт
Үгүй
Тодорхойлолт
European Youth Online CUP 2020. BOYS 26 RAPID.
Өрөгийн тоо
9
Өрөг хоорондын хугацаа
600 Секунд
Урьдчилж бүртгүүлсэн хэрэглэгчид: