Тэмцээний мэдээлэл: олон улсын даам 2021-04-27T20:00:00+03:00

(Оройтсон бүртгэл идэвхитэй: 10 Минут)

Тэмцээний дүн: https://www.vint.ee/mn-mn/tournament/result/179284/

Зохион байгуулагч
Vint.ee
Цагийн хяналт
5 минут + 2 секунд
Коэфциент
Бүтэн транкэтэд Бухголц
Рэйтингийн өөрчлөлт
Тийм
Тодорхойлолт
International Draughts tournament series
Өрөгийн тоо
7
Өрөг хоорондын хугацаа
30 Секунд