Тэмцээний мэдээлэл: FMJD олон улсын даам 2021-08-02T14:00:00+03:00

Хаалттай тэмцээн
Оройтсон бүртгэл идэвхитэй: 30 Минут

Тэмцээний дүн: https://www.vint.ee/mn-mn/tournament/result/184719/

Зохион байгуулагч
EDC
Цагийн хяналт
5 минут + 5 секунд
Коэфциент
Бүтэн транкэтэд Бухголц
Рэйтингийн өөрчлөлт
Үгүй
Тодорхойлолт
2nd European Youth Online Cup - BLITZ - U16 BOYS
Өрөгийн тоо
9
Өрөг хоорондын хугацаа
300 Секунд
Урьдчилж бүртгүүлсэн хэрэглэгчид: