Тэмцээний мэдээлэл: WOF Отелло 2021-09-26T06:00:00+03:00

Хаалттай тэмцээн
Оройтсон бүртгэл идэвхитэй: 0 Минут

Тэмцээний дүн: https://www.vint.ee/mn-mn/tournament/result/187191/

Зохион байгуулагч
WOF-Admin
Цагийн хяналт
20 минут + 0 секунд
Коэфциент
Прогресс
Рэйтингийн өөрчлөлт
Тийм
Тодорхойлолт
World Othello Masters 2021 - September 03:00 GMT. Open for WOF-members. If you not are in the list, click "register" and a admin add you if you are a WOF member, but not in the list.
Өрөгийн тоо
5
Өрөг хоорондын хугацаа
120 Секунд
Урьдчилж бүртгүүлсэн хэрэглэгчид: