Тэмцээний мэдээлэл: Энтропи 2024-02-18T16:30:00+02:00

Оройтсон бүртгэл идэвхитэй: 15 Минут

Тэмцээний дүн: https://www.vint.ee/mn-mn/tournament/result/220624/

Зохион байгуулагч
Nuffu
Цагийн хяналт
12 минут + 0 секунд
Коэфциент
Бүтэн транкэтэд Бухголц
Рэйтингийн өөрчлөлт
Тийм
Өрөгийн тоо
7
Өрөг хоорондын хугацаа
60 Секунд