Тэмцээний мэдээлэл: Саску 2016-02-21T23:45:00+02:00

Оройтсон бүртгэл идэвхитэй: 10 Минут

Тэмцээний дүн: https://www.vint.ee/mn-mn/tournament/result/64573/

Зохион байгуулагч
OneOfTheBest
Цагийн хяналт
30 секунд / Нүүдэл
Коэфциент
Прогресс
Рэйтингийн өөрчлөлт
Тийм
Өрөгийн тоо
11
Өрөг хоорондын хугацаа
30 Секунд