Хэрэглэгчийн poffic Үно тоглолт Тоглосон тоглогч Jungend

Тоглолтын тоо Хожил Хожигдол Тэнцээ
12 4 8 0

Цагаан хар Хугацаа Үргэжилсэн хугацаа Цагаан Үр дүн хар Үр дүн Нүүдлийн тоо  
Үно poffic Jungend 2009-02-04T00:25:33+02:00 00:01:12 0 0 0
Үно Jungend poffic 2009-02-04T00:27:03+02:00 00:01:07 0 0 0
Үно poffic Jungend 2009-02-04T00:28:25+02:00 00:02:14 0 0 0
Үно poffic Jungend 2009-02-04T00:30:56+02:00 00:01:02 0 0 0
Үно poffic Jungend 2009-02-04T00:32:06+02:00 00:01:26 0 0 0
Үно poffic Jungend 2009-02-04T00:33:42+02:00 00:01:33 0 0 0
Үно Jungend poffic 2009-02-04T00:35:28+02:00 00:00:48 0 0 0
Үно Jungend poffic 2009-02-04T00:36:26+02:00 00:00:47 0 0 0
Үно Jungend poffic 2009-02-04T00:37:22+02:00 00:02:24 0 0 0
Үно Jungend poffic 2009-02-04T00:39:54+02:00 00:01:30 0 0 0
Үно Jungend poffic 2009-02-04T00:41:39+02:00 00:01:01 0 0 0
Үно Jungend poffic 2009-02-04T00:42:49+02:00 00:01:16 0 0 0