krasupea

详细的用户资料仅对登录用户可见

游戏结果

游戏 等级分 排名 游戏数目 比赛数量    
杜拉克 1643 18 27887 13284 1 14602 2
Bismarck 1554 - 15 6 2 7 0
多人杜拉克 1458 - 37 16 0 21 1
数独 1449 - 8 7 0 1 0
允许pass的杜拉克 1448 51 5743 2858 0 2885 18
Uno 1400 - 118 62 0 56 3
Entropy 1400 - 2 1 0 1 0
费舍尔制国际象棋 1386 - 1 0 0 1 0
国际象棋 1356 - 3 1 0 2 0
Saskop 1109 - 16 5 1 10 1

数独记录

解决的数独数目 平均解决时间 最佳时间
数独 9x9
极难 1 12:40 12:40
困难 3 06:29 04:46
数独 9x9对角线
困难 1 15:55 15:55
中等 1 07:07 07:07