WOF Othello (Closed tournament) (2021-08-07T16:32:00+03:00 - 2021-08-07T18:55:30+03:00)

Organizer
WOF-TeamAdmin
Time control
20 min + 0 sec
Description
India - Korea
Download tournament games
Team India 17 (526) Team South Korea 15 (498)
Ranking Name 1 2 3 4 Points MBQ
1. everglow 8:2 5:2 3:2 2:0 6 168
2. fullfrontal 4:0 6:2 7:2 1:2 6 160
3. Ashok 6:2 4:2 1:0 7:2 6 154
4. greenothello 2:2 3:0 5:0 8:2 4 126
5. Blunderman 7:2 1:0 4:2 6:0 4 113
6. taeyeonkim 3:0 2:0 8:1 5:2 3 114
7. rootoe 5:0 8:2 2:0 3:0 2 90
8. Somnath 1:0 7:0 6:1 4:0 1 99