Тэмцээний мэдээлэл: рэнзү 2020-03-28T14:00:00+02:00

(Оройтсон бүртгэл идэвхитэй: 10 Минут)

Тэмцээний дүн: https://www.vint.ee/mn-mn/tournament/result/142281/

Зохион байгуулагч
ants
Цагийн хяналт
5 минут + 3 секунд
Коэфциент
Бүтэн транкэтэд Бухголц
Рэйтингийн өөрчлөлт
Тийм
Тодорхойлолт
Suur treeningturniir
Өрөгийн тоо
8 (*Нэмэгдсэн өрөг)
Өрөг хоорондын хугацаа
30 Секунд