Тэмцээний мэдээлэл: шатар 2023-11-20T13:00:00+02:00

Хаалттай тэмцээн
Оройтсон бүртгэл идэвхитэй: 30 Минут

Тэмцээний дүн: https://www.vint.ee/mn-mn/tournament/result/214825/

Зохион байгуулагч
Meikop
Цагийн хяналт
10 минут + 2 секунд
Коэфциент
Бүтэн транкэтэд Бухголц
Рэйтингийн өөрчлөлт
Тийм
Тодорхойлолт
Mõttespordi olümpiaadi I etapp - algkool (1. - 4. klass)
Өрөгийн тоо
7
Өрөг хоорондын хугацаа
30 Секунд
Урьдчилж бүртгүүлсэн хэрэглэгчид: