Тэмцээний мэдээлэл: рэнзү 2016-03-11T16:47:00+02:00

(Оройтсон бүртгэл идэвхитэй: 10 Минут)

Тэмцээний дүн: https://www.vint.ee/mn-mn/tournament/result/65982/

Зохион байгуулагч
ants
Цагийн хяналт
3 минут + 2 секунд
Коэфциент
Прогресс
Рэйтингийн өөрчлөлт
Тийм
Тодорхойлолт
Kullo 2
Өрөгийн тоо
11
Өрөг хоорондын хугацаа
30 Секунд