apk01

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Судоку 1667 8 5157 4878 0 279 375
Гомоку 1421 - 1 1 0 0 0
Үгийн сүлжээ 1400 - 1 1 0 0 0

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 9x9
Маш хэцүү 284 11:50 04:45
Хэцүү 347 09:40 03:19
Дундаж 576 06:03 02:17
Хялбар 438 02:38 01:15
Судоку 6x6
Дундаж 499 01:04 00:26
Хялбар 348 00:33 00:17
Судоку 9x9Диагональ
Хэцүү 352 11:19 03:42
Дундаж 426 08:08 02:32
Хялбар 262 04:55 02:16
Судоку 9x9Хэвийн биш
Хэцүү 249 17:17 05:12
Дундаж 354 11:23 03:52
Хялбар 173 04:28 02:01
Судоку 6x6Хэвийн биш
Дундаж 353 02:26 00:42
Хялбар 217 00:46 00:23
Судокуг бодсон хамгийн бага хугацаа: 01:02:38 30.11.2019ны өдөр