apk01

Зөвхөн бүртгүүлж нэвтэрсэн хэрэглэгчид хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй профайл харагдана

Тоглолтын дүн

Тоглолт Рэйтинг Чансаа Тоглолтын тоо Хожил Тэнцээ Хожигдол Тэмцээний тоо    
Судоку 1849 61 5191 4912 0 279 378
Гомоку 1421 - 1 1 0 0 0
Үгийн сүлжээ 1400 - 1 1 0 0 0

Судокугийн рекорд

Бөглөгдсөн судокуны тоо Бодох дундаж хугацаа Хамгийн бага хугацаа
Судоку 9x9
Маш хэцүү 288 11:48 04:45
Хэцүү 347 09:40 03:19
Дундаж 580 06:02 02:17
Хялбар 438 02:38 01:15
Судоку 6x6
Дундаж 504 01:04 00:26
Хялбар 349 00:33 00:17
Судоку 9x9Диагональ
Хэцүү 356 11:17 03:42
Дундаж 430 08:07 02:32
Хялбар 262 04:55 02:16
Судоку 9x9Хэвийн биш
Хэцүү 249 17:17 05:12
Дундаж 358 11:22 03:52
Хялбар 173 04:28 02:01
Судоку 6x6Хэвийн биш
Дундаж 357 02:26 00:42
Хялбар 221 00:46 00:23
Судокуг бодсон хамгийн бага хугацаа: 01:02:38 30.11.2019ны өдөр